"най-добър ресторант в лондон"

"Най-добро обслужване в англия"

Arrow left icon
обратно

Новини

Бирен Бургер за Наздраве!

Бирен Бургер за Наздраве!

Бирен Бургер за Наздраве!

Септември и октомври ще има още един повод за наздраве.
Опитайте нашия Бирен Бургер в супер комбо с бира Каменица и авторски сос. Освен вкуса, който ни събира на маса – този Бургер дава възможността на всеки поръчал го в комбинация с бира Каменица да участва за 1 от 10 почивки за двама на тайна дестинация в България или 1 от 100 ваучера за вечеря в Happy Bar & Grill.

Кампанията стартира от 15.09 до 15.10 или до изчерпване на количествата.

Победителите ще бъдат обявени на 16.10 в сайта на happy.bg в секция "Новини"

 

 


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Бирен Бургер“  Каменица & Happy 2023

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Бирен Бургер“  Каменица & Happy 2023”, организирана от „ХЕПИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, бул. „Цар освободител“ № 25 /наричано за краткост „Организатора”/.


ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2, ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането ѝ не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg.

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта протича в периода 15.09.2023г. – 15.10.2023г.

 

НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

 


5.1.1. 100 бр. „Вечеря за двама в Хепи“, всяка на стойност 50,00 лв. (обща стойност 5000,00 лв. с ДДС);

5.1.2. 10 бр. „Уикенд за двама на тайна дестинация в България“, всеки на стойност 630,00 лв. (общо 6300 лв. с ДДС)

5.4. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI, може да бъде спечелена само една награда за текуща поръчка по т. 5.1.1.

5.5. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

5.6. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента.


VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. Всеки, направил поръчка в ресторант от веригата „Happy” в периода на играта, и добавил в поръчката си Бирен бургер и Каменица,  участва в томбола за наградите  по т. 5.1.

 


6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 14,00 (четиринадесет) лева с ДДС (без включена цената за доставка и консумативи).

6.3. Поръчки, направени чрез обаждане в колцентъра на Happy Доставка, НЕ дават участие в играта.

6.4. Играта е активна за поръчки, направени само в ресторанти Happy Bar & Grill в страната. /В играта не участват поръчки, направени в Happy, гр. Сандански/

 

ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ:

7.1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени и обявени в сайта на Happy (https://happy.bg)  на 16.10.2023г.

7.2. Определянето на печелившите се осъществява от Организатора на случаен (лотариен) принцип  измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта.

7.3. Организаторът се свързва с печеливчите участници, оставили телефон и имейл за контакт. При невъзможност Организаторът да осъществи контакт със спечелил награда по т.5.1. участник, последният има възможност в срок до 3 календарни дни от обявяване на печелившите в сайта на https://happy.bg, да се свърже с Организатора с цел получаване на наградата. След изтичане на този срок, участникът губи право да получи наградата, като Организаторът пристъпва към определяне на друг печеливш на негово място по реда на т.7.2.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 

8.1. Организаторът има правото да променя Общите условия, обявявайки това чрез официални съобщения на своя сайт и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

8.2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Игратаа по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 8.1., в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Общите условия от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

IX. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

 

9.1. Спорове между Организатора на играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

9.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в т.5.1. от настоящите Общи условия.

9.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на играта на уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg.